Podílový fond

soubor majetku, který nemá právní subjektivitu, je řízen investiční společností, která zajišťuje jeho chod. Podílový fond je nástrojem kolektivního investování, investor vloží do fondu peníze a obdrží podílové jednotky, stává se podílníkem fondu. Investiční společnost investuje prostředky z fondu v souladu s jeho statutem.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.