Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s udělením Vašeho souhlasu Vám společnost MítVíc s.r.o. dává na vědomí, že :

  • MítVíc s.r.o. je zprostředkovatel nabídky produktů na finančním a kapitálovém trhu. Není však bankou, správcem investičních fondů ani investiční společností a předává všechna data od zájemců o investiční produkty na licencované společnosti. V současné době společnost žádá o registraci investičního zprostředkovatele dle definice aktuálně platného zákona 256/2004 Sb. podnikání na kapitálovém trhu a podléhá všem zákonům platným na území České republiky.
  • Dáváme také na vědomí, že nedochází k poskytnutí doporučení zájemci. Zájemce si sám vybere z nabídky ve srovnání a jeho vybraný produkt nemusí být povinně svázaný s žádnou další doplňkovou službou.
  • Žádný zájemce neplatí provizi ani jiný poplatek společnosti MitVic, s.r.o., společnosti náleží provize od investiční společnosti/obchodníka s cennými papíry.

Udělením tohoto souhlasu zároveň uživatel souhlasí s tím, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje, které ji poskytuje. Tyto údaje jsou zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky služeb a návrhů smluv pro klienta, za účelem marketingu tj. zasílání informací o stávajících i nových produktech společnosti, počátku různých promo akcí, soutěží apod. a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách společnosti, v platném znění, a to na dobu, než uživatel svůj souhlas způsobem zde uvedeném odvolá. Společnost si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů.

  • Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.
  • V případě uvedení osobních údajů třetí osoby uživatel prohlašuje, že tato třetí osoba souhlasí s uvedením údajů a s případným sjednáním vybraného produktu.

Uživatel je oprávněn být na základě jeho žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných společností.

Uživatel je oprávněn kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti. Odvoláním není dotčeno právo společnosti zpracovávat ty osobní údaje uživatele, které je společnost oprávněna zpracovávat i bez souhlasu uživatele v souladu s příslušným zákonem. Společnost si ponechá zejména údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím. Zpracováním osobních údajů klienta může být společností pověřena třetí osoba, jakožto zpracovatel. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost je oprávněna předat osobní údaje klienta včetně rodného čísla za výše uvedenými účely jinému subjektu.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, klient má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak uživatel může:

  • požádat společnost o vysvětlení,
  • obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
  • požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů uživatele,
  • požadovat, aby se společnost zdržela takového jednání a odstranila takto vzniklý stav

 

MítVíc, s.r.o.

Tomáškova 869/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 05862281, DIČ: CZ05862281

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka C 272086.